Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Twojego prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych osobowych. Jednocześnie podkreślamy, że stronę internetową www.sklep.textilmar.pl („Serwis”) można przeglądać bez podawania swoich personaliów.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych („Administrator”) jest Marek Nawrocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Marek Nawrocki Przedsiębiorstwo Handlowe Textil-Mar” z siedzibą przy ul. Drużynowej 2, 84-240 Reda, zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 2722 prowadzonej przez Urząd Miasta Redy, NIP nr 848-107-70-54, e-mail sklep@textilmar.pl, telefon 697 240 919 / 691 863 336.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Zobowiązujemy się jednak podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem Twoich danych osobom trzecim. Nasze bazy są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych, nie wahaj się skontaktować z Administratorem używając wyżej wskazanych danych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania

Poniżej przedstawiamy Ci wszystkie występujące standardowo w działalności Administratora cele przetwarzania danych przez Administratora. Szczegółowy cel przetwarzania Twoich danych jest Ci każdorazowo komunikowany przez Administratora w momencie pozyskiwana Twoich danych. Twoje dane osobowe mogą być zatem przetwarzane celem:

• zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów i realizacji Twoich próśb, które do nas kierujesz – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

• marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Twojego profilu pod kątem produktów i usług, którymi możesz być zainteresowany), zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie Twojej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne),

• spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

• zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Twoich próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa świadczonych usług, realizacja Twoich próśb, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Newsletter

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Ciebie osobno w celu regularnego przesyłania naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Twój adres e-mail, o ile nie wyrazisz w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Twoich danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach.

Komu i gdzie Administrator może przekazać Twoje dane?

Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów Administratora, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Administratora. Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe Administrator może przekazać jedynie następującym podmiotom:

• podmiotom współpracującym z Administratorem i realizującym na rzecz Administratora niezbędne w toku jego działalności usługi, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

• organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

W celu wykonania umowy przekazujemy Twoje dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów.

 

Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Ciebie dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założysz u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

 

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Serwis używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z Serwisu są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną w Serwisie anonimizację IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej (w tym Twojeg adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod tym linkiem. Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej możesz również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics Serwisie. Na Twoje urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuniesz pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

Google AdWords Remarketing

Z pomocą Google Adwords promujemy Serwis w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto możesz zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych

Poza wyżej opisanymi przypadkami, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Jak długo Administrator będzie przechowywać Twoje dane? (informacje o okresie przechowania danych)

Okres przechowywania Twoich danych przez Administratora będzie zależał od celu przetwarzania Twoich danych.

W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy pomiędzy Tobą a Administratora lub w celu wykonania innych zobowiązań na Twoją rzecz przez Administratora (np. do prowadzenia konta klienta), Twoje dane osobowe Administrator będzie przechowywał przez okres potrzebny do wykonania zobowiązań Administrator na Twoją rzecz, np. wynikających z umowy sprzedaży oraz do upływu okresu przedawnienia wszelkich Twoich roszczeń wobec Administrator i roszczeń Administrator wobec Ciebie, związanych z takimi zobowiązaniami, np. wynikających z umowy sprzedaży, chyba że przechowywanie danych będzie konieczne dłużej dla celów zobowiązań podatkowych – w takim wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z zobowiązaniem, np. z zawartą umową (np. w celach rozliczeniowych związanych z daną umową, Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).

W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez Administratora z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Twoje dane osobowe Administrator będzie przechowywał przez okres niezbędny do zrealizowania celów wynikających z Takich interesów, przy czym dla celu polegającego na marketingu bezpośrednim przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu do prowadzenia marketingu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych. W takim przypadku Administrator może przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Ciebie, wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora obejmujących ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami, Administrator może przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (przykładowo ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec Administratora wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora obejmujących udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, pytanie, skargę lub sugestię, Administrator może przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy, z którą się zwrócisz do Administrator, przy czym Administrator może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec Administratora lub roszczeń Administratora wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Ponadto, w przypadku skierowania roszczeń w stosunku do Administratora lub przez Administratora, np. w związku z umową sprzedaży zawartą pomiędzy Tobą a Administratorem, Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż będzie to potrzebne w związku z właściwymi postępowaniami dotyczącymi takich roszczeń.

W przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora z uwagi na ciążący na Administratorze obowiązek prawny, Administrator będzie przechowywał te dane tak długo jak długo ciążył będzie na Administratorze właściwy obowiązek prawny. Jeżeli Twoje dane będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, Twoje dane w tym zakresie będą przechowywane przez Administratora tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Administratora posiadania dokumentu tych zdarzeń.

Informacje o przysługujących Ci prawach

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Administratora, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach pozyskania przez Administratora Twoich danych, jeżeli nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejne kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

• wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;

• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

• cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

• jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

• dane osobowe nie są już potrzebne Administratorowi ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

• w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/dostarczyłeś Administratorowi oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

• przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą a jednocześnie;\

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Na skutek sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją a Administrator zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych

Wszelkie dane podajesz dobrowolnie.

W zależności od sytuacji, w której Administrator może pozyskać Twoje dane, podanie pewnych danych (określonych przez Administratora jako dane wymagane) może być warunkiem zawarcia umowy z Administratorem lub warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Administrator, np. otwarcia i prowadzenia przez konta klienta.

Podanie danych adresu jest niezbędne np. w celu zamówienia oferty. Podanie telefonu może być niezbędne jest do skorzystania z dodatkowych usług polegających np. na umówieniu spotkania. Podanie imienia i nazwiska (nazwy), adresu i numeru NIP może stanowić ustawowy wymóg i być niezbędne do przygotowania dokumentacji dla celów podatkowych.

W przypadku kierowania wiadomości lub próśb do Administratora (np. o przesłanie oferty), podanie danych teleadresowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym ani warunkiem zawarcia umowy, jednakże podanie wymaganych danych jest niezbędne dla umożliwienia Administratora udzielenia odpowiedzi.

Informacja o konsekwencjach niepodania danych

W zależności od sytuacji, w której Administrator może pozyskać Twoje dane, brak podania określonych informacji może uniemożliwić zawarcie umowy z Administratorem, skorzystanie z dodatkowych usług, otwarcie i prowadzenie Twojego konta klienta, otrzymanie prawidłowych dokumentów podatkowych od Administratora, otrzymanie od Administratora oferty lub odpowiedzi na wiadomość skierowaną do Administratora, złożenie do Administratora reklamacji, skargi, interwencji czy zmiany dyspozycji zamówienia.

Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Co to są cookies i jak ich używamy

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

• utrzymania sesji użytkownika Serwisu. 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe (Twoje oprogramowanie) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Możesz zawsze zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. Informujemy, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest np. tutaj http://wszystkoociasteczkach.pl.

W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność Serwisu może zostać ograniczona.